Từ điển Việt Anh online

bàn xoay tiếng Anh là gì?

bàn xoay nghĩa tiếng Anh


[bàn xoay]
danh từ
 turning table

danh từ


US UK