Từ điển Việt Anh online

bàng hệ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàng hệ]
 collateral