Từ điển Việt Anh online

bàng thính tiếng Anh là gì?

bàng thính nghĩa tiếng Anh


[bàng thính]
 to listen in (class...)
 (sinh viên) unattached/external student, auditor, non-credit student; audit

listen in (class...)


US UK