Từ điển Việt Anh online

bàng tiếp tiếng Anh là gì?

bàng tiếp nghĩa tiếng Anh


[bàng tiếp]
 close by, neighbouring; neighbour; next adjacent; escribed

close by, neighbouring


US UK