Từ điển Việt Anh online

bành tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bành]
 howdah
 wicker chair on an elephant's-back
 an elephant
 expand, broaden