Từ điển Việt Anh online

bành bạch tiếng Anh là gì?

bành bạch nghĩa tiếng Anh


[bành bạch]
 vỗ bụng bành bạch To strike one's belly thuddingly

vỗ bụng bành bạch To strike one's belly thuddingly


US UK