Từ điển Việt Anh online

bành bạch tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bành bạch]
 vỗ bụng bành bạch To strike one's belly thuddingly