Từ điển Việt Anh online

bành bạnh tiếng Anh là gì?

bành bạnh nghĩa tiếng Anh


[bành bạnh]
 xem bạnh (láy).
 broad and flat
 mặt bành bạnh
 a broad face
 ngồi bành bạnh
 sit full on the chair

xem bạnh (láy).


US UK