Từ điển Việt Anh online

bành tô tiếng Anh là gì?

bành tô nghĩa tiếng Anh


[bành tô]
danh từ
 short overcoat, topcoat, coat, jacket, overcoat (áo bành tô)

danh từ


US UK