Từ điển Việt Anh online

bành tượng tiếng Anh là gì?

bành tượng nghĩa tiếng Anh


[bành tượng]
danh từ
 arm-chair, casy-chair

danh từ


US UK