Từ điển Việt Anh online

bào đệ tiếng Anh là gì?

bào đệ nghĩa tiếng Anh


[bào đệ]
danh từ
 younger brother

danh từ


US UK