Từ điển Việt Anh online

bào đệ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào đệ]
danh từ
 younger brother