Từ điển Việt Anh online

bào ảnh tiếng Anh là gì?

bào ảnh nghĩa tiếng Anh


[bào ảnh]
danh từ
 phantasm; a bubble, unreal

danh từ


US UK