Từ điển Việt Anh online

bào chế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào chế]
động từ
 pharmacy; (dược học) prepare, to prepare medicines, to make up medicines
 nhà bào chế
 pharmacist