Từ điển Việt Anh online

bào chế tiếng Anh là gì?

bào chế nghĩa tiếng Anh


[bào chế]
động từ
 pharmacy; (dược học) prepare, to prepare medicines, to make up medicines
 nhà bào chế
 pharmacist

động từ


US UK