Từ điển Việt Anh online

bào chế học tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào chế học]
danh từ
 Pharmacy, pharmaceutics