Từ điển Việt Anh online

bào chế học tiếng Anh là gì?

bào chế học nghĩa tiếng Anh


[bào chế học]
danh từ
 Pharmacy, pharmaceutics

danh từ


US UK