Từ điển Việt Anh online

bào hao tiếng Anh là gì?

bào hao nghĩa tiếng Anh


[bào hao]
động từ
 To roat, to shout
 To be on tenterhooks
 to roar
 follow, go along; side (with)

động từ


US UK