Từ điển Việt Anh online

bào huynh tiếng Anh là gì?

bào huynh nghĩa tiếng Anh


[bào huynh]
danh từ
 elder brother

danh từ


US UK