Từ điển Việt Anh online

bào huynh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào huynh]
danh từ
 elder brother