Từ điển Việt Anh online

bào ngư tiếng Anh là gì?

bào ngư nghĩa tiếng Anh


[bào ngư]
 abalone

abalone


US UK

[,æbə'louni]
danh từ
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bào ngư