Từ điển Việt Anh online

bào ngư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào ngư]
 abalone