Từ điển Việt Anh online

bào tử tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào tử]
 ovary; spore