Từ điển Việt Anh online

bào tử diệp tiếng Anh là gì?

bào tử diệp nghĩa tiếng Anh


[bào tử diệp]
danh từ
 sporophyll

danh từ


US UK