Từ điển Việt Anh online

bào tử diệp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào tử diệp]
danh từ
 sporophyll