Từ điển Việt Anh online

bào tử nang tiếng Anh là gì?

bào tử nang nghĩa tiếng Anh


[bào tử nang]
danh từ
 spore case, sporangium

danh từ


US UK