Từ điển Việt Anh online

bào tử nang tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào tử nang]
danh từ
 spore case, sporangium