Từ điển Việt Anh online

bào thai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bào thai]
 foetus