Từ điển Việt Anh online

bào thai tiếng Anh là gì?

bào thai nghĩa tiếng Anh


[bào thai]
 foetus

foetus


US UK

['fi:təs]
 Cách viết khác:
 fetus
['fi:təs]
danh từ
 thai, bào thai