Từ điển Việt Anh online

bàu bạu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàu bạu]
 frowning, scowling; sullen
 Mặt bàu bạt
 Frowning face.