Từ điển Việt Anh online

bàu bạu tiếng Anh là gì?

bàu bạu nghĩa tiếng Anh


[bàu bạu]
 frowning, scowling; sullen
 Mặt bàu bạt
 Frowning face.

frowning, scowling


US UK