Từ điển Việt Anh online

bàu nhàu tiếng Anh là gì?

bàu nhàu nghĩa tiếng Anh


[bàu nhàu]
 Grumble, growl.

Grumble, growl.


US UK