Từ điển Việt Anh online

bàu nhàu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàu nhàu]
 Grumble, growl.