Từ điển Việt Anh online

bày chuyện tiếng Anh là gì?

bày chuyện nghĩa tiếng Anh


[bày chuyện]
 make up stories, cook up stories, pull the long bow; concoct, fabricate

make up stories, cook up stories, pull the long bow


US UK