Từ điển Việt Anh online

bày hàng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bày hàng]
 display, set out, show