Từ điển Việt Anh online

bày hàng tiếng Anh là gì?

bày hàng nghĩa tiếng Anh


[bày hàng]
 display, set out, show

display, set out, show


US UK