Từ điển Việt Anh online

bày mưu tính kế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bày mưu tính kế]
 concoct, plot; hatch a plot