Từ điển Việt Anh online

bày mưu tính kế tiếng Anh là gì?

bày mưu tính kế nghĩa tiếng Anh


[bày mưu tính kế]
 concoct, plot; hatch a plot

concoct, plot


US UK