Từ điển Việt Anh online

bày trò tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bày trò]
 complicate matters; create, invent