Từ điển Việt Anh online

bày vai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bày vai]
 equal, counterpart; of the some generation