Từ điển Việt Anh online

bá âm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá âm]
động từ
 to broadcast
 đài bá âm
 broadcasting station