Từ điển Việt Anh online

bá âm tiếng Anh là gì?

bá âm nghĩa tiếng Anh


[bá âm]
động từ
 to broadcast
 đài bá âm
 broadcasting station

động từ


US UK