Từ điển Việt Anh online

bá đạo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá đạo]
 dictatorial