Từ điển Việt Anh online

bá chiếm tiếng Anh là gì?

bá chiếm nghĩa tiếng Anh


[bá chiếm]
 infringe, usurp

infringe, usurp


US UK