Từ điển Việt Anh online

bá láp tiếng Anh là gì?

bá láp nghĩa tiếng Anh


[bá láp]
 như ba láp

như ba láp


US UK