Từ điển Việt Anh online

bá ngọ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá ngọ]
 go to hell