Từ điển Việt Anh online

bá nghiệp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá nghiệp]
 suzerainty, princely power