Từ điển Việt Anh online

bá quan tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá quan]
danh từ
 all officials in the court