Từ điển Việt Anh online

bá quyền tiếng Anh là gì?

bá quyền nghĩa tiếng Anh


[bá quyền]
 hegemony
 Chủ nghĩa bá quyền
 Hegemonism
 hegemonic

hegemony


US UK

[hi:'geməni]
danh từ
 quyền bá chủ, quyền lãnh đạo
 the hegemony of the proletariat
 quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản