Từ điển Việt Anh online

bá quyền tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bá quyền]
 hegemony
 Chủ nghĩa bá quyền
 Hegemonism
 hegemonic