Từ điển Việt Anh online

bá tánh tiếng Anh là gì?

bá tánh nghĩa tiếng Anh


[bá tánh]
danh từ
 the people, the population

danh từ


US UK