Từ điển Việt Anh online

bá tước tiếng Anh là gì?

bá tước nghĩa tiếng Anh


[bá tước]
danh từ
 earl, count
 hàng bá tước, tước bá
 earldom
 bá tước phu nhân
 countess

danh từ


US UK