Từ điển Việt Anh online

bác bẻ tiếng Anh là gì?

bác bẻ nghĩa tiếng Anh


[bác bẻ]
động từ
 to criticize, rebut

động từ


US UK