Từ điển Việt Anh online

bác bẻ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác bẻ]
động từ
 to criticize, rebut