Từ điển Việt Anh online

bác bỏ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác bỏ]
 to reject