Từ điển Việt Anh online

bác cổ tiếng Anh là gì?

bác cổ nghĩa tiếng Anh


[bác cổ]
tính từ
 archaeologic, archaeological
 viện bác cổ
 museum

tính từ


US UK