Từ điển Việt Anh online

bác cổ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác cổ]
tính từ
 archaeologic, archaeological
 viện bác cổ
 museum