Từ điển Việt Anh online

bác cổ thông kim tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác cổ thông kim]
 To have a wide knowledge (of things past and present), to be erudite