Từ điển Việt Anh online

bác học tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác học]
tính từ
 scholarly, learned
 lối hành văn bác học
 a scholarly style