Từ điển Việt Anh online

bác mẹ tiếng Anh là gì?

bác mẹ nghĩa tiếng Anh


[bác mẹ]
danh từ
 parents

danh từ


US UK