Từ điển Việt Anh online

bác ngữ học tiếng Anh là gì?

bác ngữ học nghĩa tiếng Anh


[bác ngữ học]
danh từ
 philology

danh từ


US UK