Từ điển Việt Anh online

bác ngữ học tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác ngữ học]
danh từ
 philology