Từ điển Việt Anh online

bác vật tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bác vật]
 scholar; savant