Từ điển Việt Anh online

bác vật tiếng Anh là gì?

bác vật nghĩa tiếng Anh


[bác vật]
 scholar; savant

scholar


US UK

['skɔlə]
danh từ
 người nghiên cứu sâu một đề tài học thuật; nhà nghiên cứu; học giả
 sinh viên được cấp tiền sau khi qua được kỳ thi giành học bổng... để có tiền ăn học; sinh viên được cấp học bổng
 người có học thức
 to be proved a bright scholar
 tỏ ra là người học thông minh
 he was a scholar unitl his last moments
 ông ta vẫn học cho đều đến phút cuối cùng