Từ điển Việt Anh online

bách bổ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách bổ]
 All-round tonic
 cao bách bổ
 an all-round tonic jelly