Từ điển Việt Anh online

bách bổ tiếng Anh là gì?

bách bổ nghĩa tiếng Anh


[bách bổ]
 All-round tonic
 cao bách bổ
 an all-round tonic jelly

All-round tonic


US UK