Từ điển Việt Anh online

bách bộ tiếng Anh là gì?

bách bộ nghĩa tiếng Anh


[bách bộ]
 stemonetuberosa
động từ
 to go for a stroll, to go for a constitutional, to go for a walk
danh từ
 a hundred steps
 stroll, saunter
 walk, airing

stemonetuberosa


US UK