Từ điển Việt Anh online

bách công tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách công]
 (từ cũ, nghĩa cũ) như bách nghệ
 all kinds of skilled labour, all sorts of techniques