Từ điển Việt Anh online

bách chiết thiên ma tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách chiết thiên ma]
 scapegoat