Từ điển Việt Anh online

bách chu niên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách chu niên]
 (từ cũ, nghĩa cũ) century; centenary, centennial